Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet

Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet

Kommunikation | Offentlig sektor | 1 timme och 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I kursen Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet får du insikt i nyckelelement för effektivt samarbete och ledarskap inom organisationer. Du utforskar skapandet av psykologisk trygghet, dynamik i partnerskap, och vikten av klart definierade roller och mandat inom arbetsgrupper. Vidare belyses agil projektplanering, skapande av robusta processer, samt hur motgångar kan vara en drivkraft i lärandeprocessen.

Kursen tillhandahåller även praktiska verktyg för att förbättra kommunikation och implementera lärdomar inom ditt arbetsområde i förvaltning, kommun och myndighet.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Utforska grundläggande strukturer och värdering av gemensamma mål
  • Introducera och implementera agila metoder och projektplanering
  • Insikt i skapande och upprätthållande av effektiva processer
  • Diskutera organisatoriska strukturer och mötesstrukturering
  • Klargöra ansvar, mandat och kommunikation inom arbetsgrupper
  • Djupdykning i begreppet kompetens och inneboende drivkrafter
  • Översikt över ledarskapsutmaningar och introduktion till självledarskap
  • Belysa psykologisk trygghet och utveckla samarbetsfärdigheter
  • Diskussion om effektiva kommunikationsplaner
  • Strategier för integrering av kommunikationsplaner i vardagen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet

Utbildare Anders Lindh och Susanna Hanson presenterar kursens innehåll och upplägg

Under kursmaterial hittar du en checklista med stödmaterial.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

1. Kultur - Psykologisk trygghet

I detta delmoment förklarar Susanna vikten av psykologisk trygghet och vad det innebär att arbeta tillsammans i ett partnerskap. Hon ger insikt i viktiga aspekter av samarbete och visar på färdigheter som är nödvändiga för att bygga starka och framgångsrika grupprelationer.

Under kursmaterial hittar du en checklista med stödmaterial.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

2. Kultur - Konstruerad kunskapProva!

I detta delmoment fokuserar Susanna på organisatoriskt lärande och hur det kan gestalta sig. Hon belyser särskilt motgångar som en vital del av lärprocessen, och beskriver hur en känsla av obehag eller kognitiv dissonans kan indikera att ny kunskap och förståelse är under utveckling.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

3. Kultur - Lärandets utmaningar

I detta delmoment går Susanna genom tips för att kunna jobba med konstruerad kunskap.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

4. Struktur - Säkra mål och resultat

I detta delmoment lyfter Susanna och Anders fram grundläggande strukturer för ett framgångsrikt arbete. Du kommer att förstå värdet av gemensamma mål, få insikt i hur en samsyn kan uppnås och lära dig att identifiera nyttan med välorganiserade arbetsstrukturer.

Under kursmaterial hittar du en checklista med stödmaterial.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

5. Struktur - Processplanering kontra projektplanering del 1

I detta delmoment förklarar Susanna grunderna i processarbete och betydelsen av att ha tydliga strukturer för ett effektivt processägarskap. Du kommer att förstå vikten av väldefinierade processer och lära dig hur man tar ägarskap för att säkerställa att processerna fungerar som avsett.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

6. Struktur - Processplanering kontra projektplanering del 2

I detta delmoment belyser Anders vikten av projektplanering och det agila förhållningssättet. Du kommer att lära dig hur man effektivt planerar och genomför projekt, samt hur man anpassar sig snabbt till förändringar med hjälp av agila metoder.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

7. Struktur - Matrisorganisationens styrka

I detta delmoment går Susanna igenom vikten av klara strukturer för att underlätta arbete över organisatoriska gränser. Du kommer att lära dig grundprinciperna för samverkan, få insikt i hur man bäst strukturerar möten och förstå hur direktiv och matrisorganisering kan bidra till en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

8. Struktur - Roller, ansvar och mandat

I detta delmoment belyser Susanna vad som krävs när arbetsgrupper bildas, med särskilt fokus på klargörande av ansvar och mandat. Du kommer att förstå vikten av tydlig kommunikation av både ansvar och mandat till medarbetaren och till arbetsgruppen som helhet, för att undvika missförstånd. Du kommer också att lära dig vikten av att alla i gruppen har samma mandat för att underlätta samarbetet och effektivisera arbetet.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

9. Kompetens

I detta delmoment går Anders och Susanna genom begreppet kompetens och dess olika aspekter. Du kommer att utforska dina egna inneboende drivkrafter och få en djupare insikt i vad som motiverar dig, samt förstå att motivation sällan är svartvit utan oftast en blandning av många olika faktorer.

Under kursmaterial hittar du en checklista med stödmaterial.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

10. Kompetens - Ledarskapsmodeller

I detta delmoment behandlar Susanna och Anders ledarskap, belyser de olika utmaningar som finns inom ledarskap, introducerar begreppet självledarskap och diskuterar dess ökande relevans i dagens organisationer.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

11. Kommunikation

I detta delmoment diskuterar Susanna den generella kommunikationen som varje individ behöver reflektera över och ta ansvar för. Hon understryker vikten av en kommunikationsplan och ger råd om hur man praktiskt kan integrera en sådan plan i den dagliga verksamheten.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

12. Case i vardagen

I detta avsnitt kommer Anders och Susanna att gå igenom ett praktiskt exempel, eller "case", för att illustrera hur processen kan se ut i verkligheten när man implementerar det.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

13. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildarna kursen.

Under kursmaterial hittar du en litteraturlista.

Utbildare: Susanna Hanson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet 1107 1 1830

Kontakt