Lex Maria - Introduktionskurs

Lex Maria - Introduktionskurs

- Nyhet - | Juridik | Vård och omsorg | 1 timme och 16 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Välkommen till vår introduktionskurs i Lex Maria, en essentiell utbildning designad för att grundlägga din förståelse av regelverket som säkerställer patientsäkerhet inom svensk hälso- och sjukvård. Under ledning av vår expert Linda kommer du att lära dig hur man identifierar och hanterar vårdskador, hur man förstår och tillämpar Lex Maria-anmälningar, och vilka ansvarsområden som vårdgivare och sjukvårdspersonal har.

Denna kurs är särskilt värdefull för dig som är ny i sjukvårdssektorn eller för dig som behöver en solid grund för att navigera i de komplexa aspekterna av patientsäkerhet. Utrusta dig med kunskapen att bidra till en säkrare vårdmiljö och förbättra patienternas välstånd.

Publicerad: 2024-04-26

Innehåll

  • God och säker vård
  • Vad är och innebär patientsäkerhet?
  • Definition av vårdskada och allvarlig vårdskada
  • Vad är lex Maria?
  • Avvikelser och avvikelsehantering
  • Lex Maria anmälan
  • IVO roll och utredning
  • Ansvarsfördelning mellan vårdgivaren och hälso- och sjukvårdspersonalen

Delmoment

0. Introduktion till Lex Maria - introduktionskurs

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg samt ger en grundläggnade introduktion till ämnet. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

1. Övergripande regelverk och definitioner i hälso- och sjukvården

I det här delmomentet fokuserar Linda på att ge en översiktlig bild av de olika lagstiftningarna inom hälso- och sjukvården och går igenom vissa grundläggande definitioner.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

2. Säker och god vårdProva!

I delmomentet lär du dig om hälso- och sjukvårdens mål och hur vården ska vara. Linda resonerar också om vad det innebär det att ge god vård och vad det innebär att vården är säker.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

3. Patientsäkerhet

I delmomentet går Linda igenom vad patientsäkerhet är och innebär samt hur den hänger ihop med god vård. Du lär du dig också om lagstiftningen kring patientsäkerhet, varför patientsäkerhet är viktigt och hur patienten ska göras delaktig i vården.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

4. Vårdskada

I delmomentet lär du dig vad begreppet vårdskada och allvarlig vårdskada betyder och innebär. Du får också kunskaper om vad strävan kring vårdskador innebär och varför arbetet med vårdskador är viktigt.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

5. Lex Maria

Linda går i delmomentet igenom vad lex Maria är och när en sådan anmälan ska göras. Du får även inblick i hur vårdskador uppstår, riskområden i vården samt vilka konsekvenser det kan innebära om vårdskador inte rapporteras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

6. Avvikelser

I delmomentet lär du dig vad en avvikelse innebär och när en sådan ska rapporteras. Linda går också översiktligt igenom hur en avvikelse utreds, vad en avvikelse ska innehålla för uppgifter och vad en händelseanalys innebär.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

7. Lex Maria-anmälan

I detta delmoment går Linda igenom vad en lex Maria-anmälan innebär och när den ska göras. Du får också lära dig om vem som ansvarar för anmälan och hur snabbt den ska göras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

8. IVO

I delmomentet lär du dig om Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du får även inblick i IVO:s utredning och ansvar samt det straffrättsliga ansvaret.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

9. Vårdgivarens ansvar

Linda går i detta delmoment igenom vilket ansvar vårdgivaren har när det gäller det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Du får också en påminnelse om vikten av att ha koll på rutiner och hur verksamhetschef och/eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

10. Hälso- sjukvårdspersonalens ansvar

I detta delmoment lär du dig vilket ansvar hälso- och sjukvårdspersonalen har för det arbete de utför. Du får också en genomgång av vilket ansvar hälso- och sjukvårdspersonalen har särskilt för att identifiera och rapportera risker och uppkomna vårdskador.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

11. Summering

Summering av utbildningen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 16 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lex Maria - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lex Maria - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lex Maria - Introduktionskurs 1150 1 2585

Kontakt