Ingående av anställningsavtal

Ingående av anställningsavtal

HR och personal | 12 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs täcker in viktiga aspekter av anställningsavtal och relationen mellan arbetsgivare och anställda, från ingående av anställning till utformning av anställningsunderlag och de skyldigheter båda parter har.

Den ger en grundlig genomgång av hur anställningsavtal kan ingås, inklusive de juridiska ramarna som omger både skriftliga och muntliga avtal samt konkludent handlande.

Kursen belyser också den ökade informationsskyldigheten för arbetsgivare enligt senaste uppdateringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och vikten av att ha korrekt och tydlig information i anställningsavtalet.

Genom att delta i denna kurs får du kunskaperna att navigera i komplexa situationer som kan uppstå i samband med anställningsavtal, undvika vanliga fallgropar, samt säkerställa att både arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter är tydligt definierade och skyddade.

Detta är en viktig kurs för alla som arbetar med personalfrågor, från HR-specialister till chefer och företagsledare.

Publicerad: 2024-03-01

Innehåll

  • Anställningsavtal
  • LAS (Lagen om anställningsskydd)
  • Arbetsgivaransvar
  • Arbetstagarskyldigheter
  • Skriftliga och muntliga avtal
  • Konkludent handlande
  • Informationsskyldighet

Delmoment

0. Introduktion till 'Ingående av anställningsavtal'

Utbildare Maria Olofsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

1. Vad är ett anställningsavtal och när anses en anställning ingåttsProva!

I detta delmoment förklaras vad ett anställningsavtal är och understryker vikten av skriftlighet för att undvika tvister, samt att anställningen anses ingåtts när båda parterna har godtagit villkoren.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

2. Anställningsavtalets utformande

I detta delmoment beskrivs anställningsavtalets utformande och den ökade informationsskyldigheten för arbetsgivaren enligt den senaste uppdateringen av LAS, inklusive vilken information som måste inkluderas.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

3. Arbetstagarens skyldigheter

I detta delmoment framgår arbetstagarens skyldigheter, som inkluderar att utföra tilldelade arbetsuppgifter med god kvalitet, följa arbetstider och andra föreskrifter samt bidra till en god arbetsmiljö.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

4. Arbetsgivarens skyldigheter

I detta delmoment redogörs för arbetsgivarens skyldigheter, vilka innefattar att leda och fördela arbetet, följa arbetsmiljölagen, uppföljning av medarbetares arbete och hantera avvikelser på arbetsplatsen.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

5. Fallgropar att tänka på

I detta delmoment redogörs för fallgropar vid upprättande av anställningsavtal, så som vikten av korrekt anställningsform och lönenivå, samt betydelsen av att undvika svårtolkade formuleringar och hänvisa till gällande lagstiftning och kollektivavtal.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

6. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 12 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ingående av anställningsavtal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ingående av anställningsavtal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ingående av anställningsavtal 1141 1 995

Kontakt